Chuyện của bé

 

Truyện Cổ Tích Ba Chú Heo Con

Bài viết lúc 10:36 - 11/03/2010 |  Người viết: mr. Key 

Chuyện 3 chú heo làm nhà

Frontpage

BA CHÚ HEO CON

Ngày xưa có một bà mẹ heo có ba chú heo con.
Ba chú heo con lớn nhanh như thổi do đó mẹ của chúng mới nói rằng, "Các con sau một thời gian dài sống tại đây bây giờ các con đã lớn rồi. Các con phải ra đi và tự xây cho mỗi đứa một căn nhà. Nhưng phải cẩn thận đừng để chó sót nó bắt được các con."

page 2

THE THREE LITTLE PIGS

Once upon a time there was a mother pig who had three little pigs.

The three little pigs grew so big that their mother said to them, "You are too big to live here any longer. You must go and build houses for yourselves. But take care that the wolf does not catch you."

Ba chú heo con bắt đầu lên đường." Chúng ta hãy cẩn thận đừng để sói bắt nhé", chúng bảo với nhau.
Chẳng bao lâu ba chú nhìn thấy một bác nông dân đang vác một bó rơm." Bác cho cháu một ít rơm nhé." Chú heo cả nói." Cháu sẽ làm một ngôi nhà bằng rơm."

page 2

" Được thôi cậu bé." Bác nông dân nói và cho cậu một số rơm.
The three little pigs set off. "We will take care that the wolf does not catch us," they said.
Soon they met a man who was carrying some straw. "Please will you give me some straw?" asked the first little pig. "I want to build a house for myself."
"Yes," said the man and he gave the first little pig some straw.

page 2

Chú heo kế và chú heo út tiếp tục lên đường. Lát sau hai chú trông thấy một bác tiều phu vác trên người một bó cành cây.
"Xin bác cho cháu một số cành cây" Chú heo kế nói với bác ấy. "Cháu sẽ dựng một ngôi nhà."
" Được thôi cậu bé," bác tiều phu đồng ý cho chú heo kế một số cánh cây.

page 2


The second little pig and the third little pig went on along the road. Soon they met a man who was carrying some sticks.
"Please will you give me some sticks ?" asked the second little pig. "I want to build a house for myself."
"Yes," said the man and he gave the second little pig some sticks.

page 2

Sau đó chú heo kế dựng một căn nhà bằng cây. Oh! Trông nó chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm.
Chú heo kế rất hài lòng về căn nhà của mình. Chú nói, " Bây giờ thì sói không thể nào bắt và ăn thịt ta."
" Em sẽ cất một ngôi nhà chắc chắn hơn của anh," chú heo út nói.

Then the second little pig built himself a house of sticks. It was stronger than the house of straw.
The second little pig was very pleased with his house. He said, "Now the wolf won't catch me and eat me."
"I shall build a stronger house than yours," said the third little pig.

page 2

Chú heo út tiếp tục rảo bước lên đường. Chốc lát sau chú gặp một bác thợ xây đang mang một số gạch.
" Bác ơi, hãy cho cháu một ít gạch, có được không a?" Chú heo út hỏi xin. " Cháu sẽ xây một ngôi nhà"
" Được thôi, chú bé," Bác ấy cho chú heo con một số gạch.

The third little pig walked on, along the road, by himself. Soon he met a man carrying some bricks.
"Please will you give me some bricks?" asked the third little pig. "I want to build a house for myself."
"Yes," said the man and he gave the third little pig some bricks.

page 2

Rồi chú heo út tự mình xây một ngôi nhà bằng gạch.
Phải mất thời gian khá lâu mới hoàn thành, không sao vì đó là một ngôi nhà chắc chắn.
Chú heo út rất hài lòng với căn nhà của mình. Chú nói, " Bây giờ, Chó sói sẽ không bao giờ bắt và ăn thịt ta được"

Then the third little pig built himself a house of bricks.
It took him a long time to build it, for it was a very strong house.
The third little pig was very pleased with his house. He said, "Now the wolf won't catch me and eat me."

page 2

Hôm sau một chó sói xuất hiện trên đường. Nó đi đến ngôi nhà bằng rơm của chú heo cả.
Khi trông thấy chó sói, chú heo cả vội vàng chạy vào nhà và đớng cửa lại.
Chó sói gõ cửa và nói, " Này heo con, này heo con, mở cửa cho ta vào với."

The next day the wolf came along the road. He came to the house of straw which the first little pig had built.
When the first little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door.
The wolf knocked on the door and said, "Little pig, little pig, let me come in."

page 2

" Không, không" chú heo con nói. " Ta đã thề, ta đã thề, Ta không để mi vào."
" Được rồi Ta bực mình và ta bực mình và Ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi," chó sói gầm gừ.
Nói rồi nó thổi và nó thổi,nó thổi và nó thổi. Ngôi nhà bằng rơm xập xuống, chó sói ăn thịt chú heo cả dễ dàng"

"No, no," said the little pig. "By the hair of my chinny chin chin, I will not let you come in."
"Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in," said the wolf.
So he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. The house of straw fell down and the wolf ate up the first little pig.

page 2

Hôm sau chó sói vẫn dọc theo con đường đi xa hơn. Nó đến ngôi nhà bằng cành cây của chú heo kế.
Chú heo kế trông thấy chó sói, liền chạy vào nhà đóng cửa lại.
Chó sói gõ cửa và nói, " Này heo con, này heo con, hãy mở cửa cho ta vào."

The next day the wolf walked further along the road. He came to the house of sticks which the second little pig had built.
When the second little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door.
The wolf knocked on the door and said, "Little pig, little pig, let me come in." ư

page 2

" Không, không," chú heo con nói. " Ta đã thề, ta đã thề, Ta không để mi vào."
" Được rồi Ta bực mình và ta bực mình và Ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi," chó sói gầm gừ.
Nói rồi nó thổi và nó thổi,nó thổi và nó thổi. Ngôi nhà bằng cây xập xuống, chó sói ăn thịt chú heo kế dễ dàng"

"No, no," said the little pig. "By the hair of my chinny chin chin, I will not let you come in."
"Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in," said the wolf.
So he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. The house of sticks fell down and the wolf ate up the second little pig.

page 2

Hôm sau chó sói vẫn dọc theo con đường đi xa hơn nữa. Nó đến ngôi nhà bằng gạch của chú heo út.
Chú heo út trông thấy chó sói, liền chạy vào nhà đóng cửa lại.
Chó sói gõ cửa và nói, " Này heo con, này heo con, hãy mở cửa cho ta vào."

The next day the wolf walked further along the road. He came to the house of bricks which the third little pig had built.
When the third little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door.
The wolf knocked on the door and said, "Little pig, little pig, let me come in."

page 2

" Không, không," chú heo con nói. " Ta đã thề, ta đã thề, Ta không để mi vào."
" Được rồi Ta bực mình và ta bực mình và Ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi," chó sói gầm gừ.
Nói rồi nó thổi và nó thổi, nó thổi và nó thổi. Nhưng căn nhà bằng gạch thật chắc chắn không hề ngã xập.

"No, no," said the little pig. "By the hair of my chinny chin chin, I will not let you come in."
"Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in," said the wolf.
So he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. But the house of bricks did not fall down.

page 2

Chó sói giận quá, nhưng nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó nghĩ, " Chú heo con này rất thông minh. Nếu mình muốn bắt nó, mình phải giả vờ thân thiện mới được"
Nghĩ như thế nó nói, " Này chú heo con, lúc sáu giờ sáng ngày mai, tôi sẽ dẫn bạn đến trang trại của ông Smith. Chúng ta sẽ lấy những củ cải tươi ngon cho bữa tối."

The wolf was very angry, but he pretended not to be. He thought, "This is a clever little pig. If I want to catch him I must pretend to be his friend."
So the wolf said, "Little pig, if you will be ready at six o'clock in the morning, I will take you to Farmer Smith's field. We shall find some nice turnips for dinner."

  page 2

"Oh! Tốt quá," Chú heo con nói. Nhưng chú heo út rất thông minh. Chú biết rất rõ chó sói chỉ mong ăn thịt chú thôi.
Vì thế sáng hôm sau chú heo út khởi hành đến trang trại của nhà nông Smith lúc năm giờ. Chú lấy đầy giỏ củ cải và hối hả quay trở về nhà trước sáu giờ.

"Very well," said the little pig. But the third little pig was a clever little pig. He knew that the wolf just wanted to eat him.
So the next morning the third little pig set off for Farmer Smith's field at five o'clock. He filled his basket with turnips. Then he hurried home before it was six o'clock.

  page 2

Đúng sáu giờ, chó sói đến gõ cửa nhà chú heo. " Bạn đã chuẩn bị chưa, bạn heo con?" nó nói.
"Oh! Tôi đã đến cánh đồng của ông Smith rồi," chú heo con nói. " Tôi đã lấy đầy giỏ củ cải và đang nấu cho bữa ăn tối đây."
Chó sói giận quá, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ.

At six o'clock the wolf knocked on the little pig's door. "Are you ready, little pig ?" he said.
"Oh! I have been to Farmer Smith's field," said the little pig. "I filled my basket with turnips and they are now cooking for my dinner."
The wolf was very angry, but he pretended not to be.

page 2

Sau đó chó sói nói tiếp, " Vậy sáng ngày mai bạn chuẩn bị nhé, lúc năm giờ tôi sẽ dẫn bạn đến cây táo của nhà nông Brown. Chúng ta sẽ hái những quả táo đỏ tươi."
"Oh! Tốt quá," Chú heo con nói.
Sáng hôm sau, chú heo con lên đường lúc bốn giờ. Chú tìm được cây táo. Chú trèo lên cây, trong lúc đang hái táo, chó sói bỗng xuất hiện.

Then the wolf said, "If you will be ready at five o'clock in the morning, I will take you to Farmer Brown's apple tree. We will pick some red apples."
"Very well," said the little pig.
Next morning, the little pig set off at four o'clock. He found the apple tree. He was up in the tree, picking apples, when the wolf came along.

page 2

Chú heo con hoảng sợ, nhưng chú giả vờ bình thường. Chú nói, " Đây là những quả táo ngon nhất, ông Sói. Tôi ném cho ông một trái nhé"
Chú ném xuống một trái táo, trái táo lăn tròn cách xa con đường. Chó sói chạy theo nhặt.
Chú heo con liền leo xuống. Chú chạy một mạch về nhà và đóng cửa lại.

The little pig was very frightened, but he pretended not to be. He said, "These are fine apples, Mr. Wolf. I'll throw you one."
He threw down an apple, but it rolled away down the road. The wolf ran after it.
Then the little pig jumped down from the tree. He ran all the way home and shut his door quickly.

page 2

Chó sói vô cùng giận dữ, nhưng vẫn giả vờ bình thường.

Nó đi đến căn nhà của chú heo con và gõ cửa. " Này heo con," nó gọi, " Nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng lúc bốn giờ chiều nay, tôi sẽ dẫn bạn đi hội chợ. Chúng ta sẽ thích thú khi chơi đánh đu và cưỡi ngựa vòng xoay.

"Oh! Tốt quá," chú heo nói.

The wolf was very angry, but he still pretended not to be.

He went to the little pig's house and knocked on the door. "Little pig," he said, "if you will be ready at four o'clock this afternoon, I will take you to the fair. We will have some fun on the swings and roundabouts."

"Very well," said the little pig.

page 2

Lúc hai giờ trưa chú heo con đi dến hội chợ. Chú vô cùng thích thú với những trò chơi đánh đu và cưỡi ngựa vòng xoay.
Sau đó chú heo con mua một thùng đựng bơ. Cái thùng trông giống như một thùng rượu lớn.
Chú heo con trở về nhà và trông thấy chó sói đang đi lên đồi. Chú sợ quá, nhảy ngay vào thùng đựng bơ.

At two o'clock the little pig set off for the fair. He had great fun, riding on the swings and roundabouts.
Then he bought himself a butter churn. It looked like a big barrel.
As little pig was going home he saw the wolf coming up the hill. Little pig was very frightened, so he jumped inside his butter churn.

page 2

Thùng đựng bơ bắt đầu lăn tròn lăn tròn xuống đồi. Càng lúc lăn càng nhanh. Nó húc chó sói ngã nhào.
Chó sói ngơ ngẩn không biết cái gì đã húc vào mình. Nó sợ quá chạy trối chết.
Chú heo con nhảy ra khỏi thùng đựng bơ và vác nó về nhà.

The butter churn began to roll over and over, down the hill. It rolled faster and faster. It knocked the wolf down.
The wolf did not know what had knocked him down. He was so frightened that he ran away as quickly as he could.
Little pig jumped out of his butter churn and carried it home.

page 2

Hôm sau chó sói đến nhà chú heo con và gõ cửa.
Nó nói, " Bạn heo ơi, Tôi không đi được hội chợ ngày hom qua. Ôi chao, một cái gì đó to lắm lăn từ trên đồi xuống và húc vào tôi."
"Ha- ha" chú heo nói, " Tôi đó, tôi ở trong thùng đựng bơ "

The next day the wolf came and knocked on the little pig's door.
He said, "Little pig, I did not go to the fair yesterday. A great, big thing came rolling down the hill and knocked me over."
"Ha-ha!" said the little pig. "That was me, inside my butter churn!"

page 2

Khi chó sói nghe như vậy, cơn giận dâng lên, dâng lên, dâng lên.
Nó nói, " Này heo con, ta sẽ ăn thịt mi. Ta sẽ leo lên ống khói và xuống bắt mi."
Chú heo con hoảng sợ, nhưng chú nói không sao. Chú đặt một nồi nước to trên lửa, nấu sôi lên.

When the wolf heard this he was very, very, very angry indeed.
He said, "Little pig, I am going to eat you up. I am going to climb down your chimney to get you."
The little pig was very frightened, but he said nothing. He put a big pot of water on the fire, to boil.

page 2

Chó sói leo lên mái nhà. Nó chui vào ống khói và leo xuống.
Chú heo con mở nắp nồi nuớc sôi. Chó sói rơi từ trên ống khói xuống ngay nồi nước rất mạnh. Thế là hết đời chó sói.
Chú heo út quá thông minh so với chó sói.

The wolf climbed on the roof. Then he began to come down the chimney.
The little pig took off the lid from the pot. Into the pot fell the wolf, with a big splash. And that was the end of the wolf.
The third little pig was too clever for him.

-- The End --

kim anh: 13/10/2012 10:04

tai sao moi chuyen co noi dung khac. Vd nhu co truyen ba chu song hanh phuc ben nhau khi soi chet

kim anh: 13/10/2012 10:03

tai sao moi chuyen co noi dung khac. Vd nhu co truyen ba chu song hanh phuc ben nhau khi soi chet

Lam Ngoc: 20/12/2011 05:04

co ca English nua~,thik qua diiii

Quỳnh: 29/06/2011 01:52

Hay quá xáaaaaaaaaaaa!!!

GÓP Ý CỦA BẠN: